Powered by Blogger.
Latest Post

ျဗဟၼိဒၶိက်မ္း ( အပိုင္း ၂ )

Written By Aye Minn on Thursday, August 17, 2017 | 7:31 PM

 (၁) တနဂၤေႏြတိုင္      

         
                        
                  
      တိုင္ဦးအဟုတ္ ၊ အလင္းထုတ္အံ႔ ၊ ႏွမ္းစုပ္ငွက္ငယ္ ၊ ဖားဝယ္မ်ဳိစား ၊ ဖားကားေႃမြခ်ီ ၊ ေႃမြနီေဒါင္းေပါက္ ၊ ေအာက္ ကတၱားၿဂိဳဟ္ ၊ အခိုက္ဆိုမွ ၊ ထက္ကိုေသာၾက ၊ စႏၵရာ ဂု႐ု ၊
ႏုိင္ေၾကာင္း႐ႈ၍ ၊ နံဟုမွတ္ေလ ။ မေဇၥ် ႐ုပ္ကံ ၊နံမွာသက္သက္ ၊ အစာဆက္လည္း ၊မပ်က္
၇-တန္ ၊ ကတၱားမွန္မူ ၊ ပ်က္ရန္ခ်င္းခ်င္း ၊သြင္းေလအစာ ၊ သင္႔ရာကိုဆက္ ၊ တစ္ခ်က္ဓာတ္နံ၊
တူခဲ႔ ျပန္ေသာ္ ၊ ဆိုရန္မ႐ွိ ၊ လြတ္လြယ္ဘိ၏ ။ဝိပရိတ ၊ ျဖစ္ၾကေထြလာ၊ သို႔အရာကို ၊ေသာၾကာသီခ်င္း၊
က်ဴးညွင္းသံသာ ၊ စႏၵရာ တစ္ေၾကာင္း ၊ ေၾကးသံေညာင္းလွ်က္ ၊၄င္းဂု႐ု ၊ေႃမြဟုေခၚရာ ၊ေအာက္ၿဂိဳဟ္မွာ
လွ်င္ ၊ မပါ႐ွင္း႐ွင္း ၊ ေဆးနံကင္းမွ ၊ ေနခင္းၿမိဳ႕႐ြာ ၊ယၾတာစစ္ခ်ီ ၊ စြဲမွီကပ္ခို ၊ေဆာင္လိုသမႈ ၊အစုစုကို ၊
ၾကည္႕႐ႈဆင္ျခင္ ၊ ထက္ခြင္သံုးရပ္ ၊ နံမစပ္ႏွင္႔ ၊ က်မ္းျမတ္၌ဝယ္ ၊ မလိုဖယ္သည္။           ။
 တို႔ဝယ္ဉာဏ္႐ွိ မဆံုးတည္း ။
                          အဓိပၸာယ္သံေပါက္ လကၤာ
ဂဠဳန္မင္းထံ ျခေသၤ႔ျပန္ ၊ဆဒၵန္ဝင္လာေရာက္ ။
ဂဠဳန္မေသြ ပ်က္ျပားေက် ၊ေသေလအၿပီးေရာက္ ။
ေရနတ္နဂါး ဝင္လာျငား ၊ ငွက္ကားဂဠဳန္ ခ်မ္းသာတံု ၊
ရန္မႈန္ ပယ္လြင္႔ေပ်ာက္ ။
ပူး က်ား ႂကြက္မွာ ေကာင္းက်ဳိး႐ွာ ၊ အစာသင္႔ရာေထာက္ ။
အပဓာတ္မွာ ၊ ဉာဏ္ႏွင္႔သာ ၊ေလ်ာ္ရာနံကိုေကာက္ ။
လုပ္ရတ္မွာမူ ၊ ကတၱားယူ ၊ နံတူေဆးႏွင္႔ေပါက္ ။
ၿပိဳပ်က္ကြဲေက် ၊ ႐ုပ္ကံေသ ၊ ႀကံေလၿပီးစီးေရာက္ ။
ျခေသၤ႔ နဂါး ၊ ဆင္ထင္႐ွား ၊ေဆာင္ျငားမႈမ်ားစြာ ။
ႂကြက္ က်ား ပူး ကို ၊ေ႐ွာင္ေစလို ၊ခ်င္႔ကိုလြတ္ေအာင္ခြာ ။
ဆိတ္သာ လင္းပင္ ၊ ေနရပ္ခြင္ ၊ အလ်ဥ္မမီရာ ။
သာစည္ ပင္းယ ၊ သူရဇၨ ေနထ လြန္ခ်မ္းသာ ။
ေညာင္ေစာက္ ႐ြာလွ ၊ နံဧက ၊ ေ႐ွာင္ၾကေဝးေဝးခြါ ။
ေစာလွ ေလွဆန္ ၊ ေ႐ွ႕ေနာက္ျပန္ ၊ သင္႔နံ ၿမိဳ႕ျပည္႐ြာ ။
ေနမွာေခ်က ၊ သူရဇၨ ေသာကမီးပမာ ။
ဥၾသ ျမည္သံ ၊ အခ်ိန္မွန္ ၊ ဧကန္မသြားရာ ။
မေ႐ွာင္ေခ်က ၊ ေဘးဒဏ္ရ ၊ ျဖစ္ထမလြဲရာ ။
ဆင္ႏွင္႔ နဂါး ၊ ျခေသၤ႔ အား ၊ ေ႐ွာင္ျငားခ်င္႔အခါ ။
ဂဠဳန္ေသရာ ၊ ေဆးသံုးျဖာ ၊ မွန္စြာရေအာင္႐ွာ ။
ဦးစ ေ႐ႊလွ်ံ ၊အခ်ိန္မွန္ ၊ ျမန္ျမန္ပ်က္စီးရာ ။
ႀတိ  စတု ၊ အင္းႏွစ္ခု ၊ ရာဟု ဝဲေျခမွာ ။
ပၪၥာ ႏွင္႔ ဆ ၊ အင္းႏွစ္ဝ ၊ ခံထ ဆံေရသာ ။
ဤသို႔နည္းတူ ၊ ယၾတာမူ ၊ေဝးသူျပန္ေလရာ။
အင္းမူေသးေသး ၊ ဉာဏ္ႏွင္႕ေတြး ၊ ဓာတ္ေဆးခ်ိန္အခါ ။
အပဓာတ္မွာ ၊ နံကို႐ွာ ၊ ႀကံခါလြတ္ခ်မ္းသာ ။
ႏွိပ္ႏွင္းကလူ ၊ ႏိုင္လိုမူ ၊ ယူေလခ်င္႔နံသာ ။
ဂဠဳန္ ပူးခိုက္ ၊ ဖုတ္တၿမိွဳက္ ၊ ပုတ္သင္ကိုက္သည္ ၊
ဂဠဳန္ေဝ ေသေလအ႐ွင္းသာ ။
ပူးမွာဆင္ဖက္ ၊ ႂကြက္မွာျခေသၤ႔ ၊
 လြန္သေ႐ြ႕ ဓာတ္ေငြ႕ ေက်ရန္ ဤသို႔ႀကံ ၊ ႐ွင္ျပန္ဂဠဳန္မွာ ။
ဆင္ႏွင္႔နဂါး ျခေသၤ႔အား လိုက္ျငားအမွန္သာ ။
မပ်က္ဧကန္ ၊ နိဇီဝံ ၊ အမွန္ေသေလခါ ။
႐ႈံး ႏုိင္ႏွစ္တန္ ၊ သိလိုျပန္ ၊ နံကိုေပါင္းစပ္ရန္ ။
သတ္ႏွင္႔စားၿဖိဳ ၊ အႂကြင္းၿဂိဳဟ္ ၊ထိုထိုမွတ္အပ္စြာ ။
အခါတိုင္တြင္ ၊ ထက္ၿဂိဳဟ္႐ွင္ ၊ အလ်င္ႏုိင္ဖို႕ရာ ။
ထက္ၿဂိဳဟ္သံုးရပ္ ၊ ေအာက္သံုးရပ္ ၊ ေနလတ္ခ်င္းတို႔သာ ။
ပၪၥပြတ္မူ အႏိုင္ယူ ၊ နံတူသေရခါ ။
မိတ္ၿဂိဳဟ္ ရန္ၿဂိဳဟ္ ၊ ဥစၥာၿဂိဳဟ္ ၊ နံကိုအရ႐ွာ ။
ဥဒါသိန္မူ ၊ အသင္႔ယူ တိုင္ထူေဟာေသာခါ ။
အထက္ဣ႒ာ ၊ေအာက္နိ႒ာ ၊ႏွစ္ျဖာၿဂိဳဟ္ျဖစ္လာ ။
ႀတိ ႏွင္႔ ဆ ၊ နဝဂၤ ၊ အရသခ်ၤာ ဆံုးျဖတ္ပါ ။
ေအာင္ရာ ရက္ ဒိဝါ ၊ ေနရပ္ၫႊန္းဆို ၊ သိျပန္လို ၊ထိုထိုေန႕အခါ ။
အဂၤဝိဇၨာ ၊ နည္းက်ယ္စြာ ၊ ကမာၻက်မ္းအလာ ။

ဦးဘိုးသာ

ျဗဟၼိဒၶိက်မ္း ( အပိုင္း ၁ )


 ျဗဟၼိဒၶိက်မ္း ( အပိုင္း ၁ )

(ေက်ာင္းဆရာႀကီးဦးဘိုးသာ)
(၁) အဂၤဝိဇၨာ ၊ နည္းျခင္းရာကို ၊ ေသခ်ာစြဲညွိ ၊ ေကာက္ယူဘိမူ ၊ ရဝိပထဝီ ၊ႏွမ္ၿပီစုပ္ငွက္ ၊
    အစပ္ထြက္၏ ။ ဗ် ဂ ၣစႏၵရာ၊ဓာတ္မွာေရငန္ ၊ တတန္ေဘာမ ၊ ေမာရဥေဒါင္း ၊ ၄င္းအခါး
    မီးဓာတ္ပြားတည္႕ ။ ဖားကားဗုဒၶါ ၊ ရသာအခ်ဥ္ ၊ ဝါေယာတြင္၏ ။ ငါးလွ်င္ ဂု႐ု ၊ သည္းေျခ
   ႐ႈ၍ ၊ စားမႈအခ်ဳိ ၊ ေျခာက္ကို လုဒၵက ၊ ပုတိကဟု ၊ ရသာဆိမ္႔ေပ ၊ စေန ဥရဂၤ ၊ အာကာသဟု ၊
   ရသအဖန္ ၊ ခုႏွစ္တန္ကို ၊ ေဝဖန္ျခားကြက္ ၊ “အသက္တည္ထား၊ သတ္ႏွင္႔စားမွ ”၊ ႂကြင္းျငား
   မွန္လွ ၊ သူရဇၨ ႏွင္႔ ၊ ေသာၾကဗုဒၶ ၊တိုင္ေဇာက္ခ်၍ ၊ ကုသေဆးဝါး ၊ ဓာတ္သြားအစာ ၊
   ေပးရာတဝ ၊ “ကာလခ်ိန္စစ္ ၊ တိုင္သနစ္ ကား” ၊ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် ၊ ေပ်ာက္႐ွဥစၥာ ၊ ရရာသမႈ ၊
   ေဆးကုယၾတာ ၊ အခါစစ္ၿပိဳင္ ၊ ႐ႈံးႏုိင္တဝ ၊ တိုင္မူလဟု ၊ နာမထင္႐ွား ၊ စြမ္းအျပားကား ၊
   ႐ုပ္ထားနံႏွိပ္ ၊ သိဒၶိၿပီးရန္ ၊ လုပ္ရတ္ ဉာဏ္လည္း ၊ ႀကံေလတစ္ခ်က္ ၊ ျဖစ္ပ်က္ေစေၾကာင္း ၊
   အင္းေကာင္း အင္းညစ္ ၊ ေဖြသနစ္၍ ၊ ရပ္ျပစ္မူလ ၊႐ွစ္ဌာနကို ၊ေဝငွသိေစ ၊ကိုးေထြဓာတ္မ
   ပထမအမ်ဳိး ၊အခိုးျပန္တက္ ၊ဂဠဳန္ငွက္ဟု ၊က်မ္းထြက္စကား ၊ သိေသာ အားျဖင္႔ ၊ေပါင္းျငား
   ဖက္စပ္ ၊ ေႂကြက်နတ္ဟု ၊က်မ္းျမတ္ဝိဇၨာ၊အက်ဥ္းမွာသည္ ။      ။
   က်မ္းကား နက္က်ယ္ ဝန္းဝန္းတည္း ။
  (၂) က်မ္း၌႐ွိေသာ ထိုစကားကို ၊ ဓာတ္သြားဓာတ္ျပန္ ၊ႀကံေလာ႔မေဖာက္ ၊ ခရားေဇာက္မူ ၊
      အုန္းေပါင္းၾကင္သူ ၊ခ်စ္သူစံတန္း ၊စံထြန္းလွဦး ၊ လူးေအာင္ျမတ္ႀကံ၊ ျပန္ခ်င္သာစြ ၊
      သူဇာတံလွ ၊ ထြားလွဧမြတ္ ၊မခၽြတ္ေဆာင္ပန္း ၊ထက္တခန္း ၊ ပန္းဟိုက္ေမာ၍ေသ။
      ကံပင္ခႏၶာေႂကြ ၊ ေအာင္လံေတဇ ၊ က်မွီအံုးလွ ၊ဇသက်မွီ ၊ လံေတဇသက္ ၊မွီအံုးလံေတ ၊
   သက္က်မွီအံုး ၊ ေတဇသက္က် ၊ ဒိသာပါေမာကၡ ၊ ဆရာရေသ႔လွ ၊ သည္တြင္ေပၚလာက
   ခႏၶာမေႂကြက် ၊ ဂဠဳန္ ေစာင္းလ်ား ၊ က်ားကား လက္ပံ ၊ သီဟံ ဖက္မွန္း ၊ ဆင္သန္းသဒြတ္၊
   ႂကြက္လႊတ္ထဲအံု ၊ ပူးတံုအင္ၾကင္း ၊ နဂါးမင္းခူဇံ ၊ အိပ္ေနထိုင္ႀကံၾက ၊ ေဝးသူပင္ျပန္ရ ၊
   နည္းလြယ္ေအာင္ႀကံဆ ၊ မင္းကုသ ေ႐ွာင္ၾကမွ ေလ်ာ္စြာ ၊ ေစတီယ ေဆာင္ၾကမွ ေၾကာင္းသင္႔စြာ၊
    ေအာက္မွာနင္းၾကမ္း ၊ထက္ေဆာင္ပန္း ၊တခန္းယူသည္႕နည္း ။
   အညမည၊ခါနိစၥ ထည္႔ၾကဓာတ္ပစၥည္း။အညမညံ ၊မဆက္ဆံ ၊ မိတၱံအပီယ ။ ဗဟိဒၶိအပထင္မွတ္
   အဇၥ်တၱိက အတြင္းမွ်၍ ႐ူပသဒၵံ ေဖာက္ျပန္ေႏွာ ၊ ပေယာဂႏွင္႕ ၊ ေယာဂယွဥ္ဘိ ၊ ဝိဘဇၨန ၊ဝိတဂၢဟု
   ဝိစာရအား ၊ ေထြေထြျငား ၊ ဉာဏ္ကားထိုးထြင္းၾကည္႕ ။ရဝိဒိပၸာ ၊ ဝိကလ်ာ ၊ ဝိဗၺာေနယ်၊
   သည္တြင္ျပ ႀကံၾကလူကဝိ ။ လင္းပင္ေစသာ ေ႐ွာင္ၾကခြာ ၊ ေဝးစြာသူရဇၨ ၊ သစ္ဆိမ္႔ပင္းယ ၊
   သူရဇၨ ၊ေနထေကာင္းႂကြယ္ရာ ။ ၄င္းနည္းပင္ က်န္လူတြင္ ဆင္ျခင္သိေလပါ။
                          ( က်မ္း၏ ပရိကံ ႏွစ္ပုဒ္ ဤတြင္ၿပီး၏)

Grade 10 Organic Chemistry Old Question (2001-2016)

Written By Aye Minn on Wednesday, August 9, 2017 | 10:58 AM


အဆင္႔ျမင္႔ Website မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင္႔ပတ္သက္၍

Written By Aye Minn on Sunday, March 27, 2016 | 10:17 AM

    

    အဆင္႔ျမင္႔ Website မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း  


ယခင္က တည္ေဆာက္ထားေသာ Blog ကို Website သို႔ ေျပာင္းမည္ဆိုလွ်င္ မိမိ Website မွေဖာ္ျပမည္႔ အေၾကာင္းအရာ ႏွင္႔လိုက္ဖက္မည္႕  Template(Theme) ကိုေ႐ြး ခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိတြင္အေတြ႔အႀကံဳမ႐ွိေသးလၽွင္ အျခားေသာ Website မ်ားတြင္ အတုယူရမည္ျဖစ္သည္။

Website တစ္ခုကို အလ်င္စလို တည္ေဆာက္လိုက္ၿပီးမွ ျပန္ျပင္လွ်င္
အလြန္လုပ္႐ွဳပ္သြားေစတတ္သျဖင္႔ Template(Theme) ကိုေ႐ြး ခ်ယ္မႈသည္ အလြန္ေရးႀကီးပါသည္။


(၁) မိမိဆိုတ္သည္ သတင္း တင္မည္႔ဆိုတ္ျဖစ္လွ်င္ အျခားသတင္းဌာနမ်ား၏ ပံုစံကိုေလ႔လာၾကည္႔ပါ။

ဥပမာ - အေနျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္၏ ေန႔စဥ္သတင္းဆိုတ္ျဖစ္ေသာ Lwintmgmg Daily News

(၂) ႐ုပ္႐ွင္ ၊ဗီြဒီယို ဆိုတ္ ျဖစ္လွ်င္  -     http://lwintmgmgmovie.blogspot.com/

(၃) ခရီးသြား ႏွင္႔ အေထြေထြဗဟုသုတ အတြက္ -
            လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ Diary          http://lwintmgmg.blogspot.com/

(၄) နည္းပညာ ႏွင္႔ E book အတြက္ - http://ayemindawei.blogspot.com/

(၅) Softwares  အတြက္ -    http://lwintmgmg1.blogspot.com/

(၆) TV Live အတြက္ -        http://mmtvliveshow.blogspot.com/

စသည္ျဖင္႔ အျခား Website  မ်ားတြင္လည္း အထားအသို Layout မ်ားကို ေလ႔လာသင္ၾကားသင္႔လွေပသည္။

ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္  အနည္းဆံုး ၆နာရီေလာက္အခ်ိန္ေပး၍ မိမိတင္မည္႔
အေၾကာင္းအရာႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ႐ွိမည္႔ Website,Template(Theme) ကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါေလ။

https://gooyaabitemplates.com/

http://designscrazed.org/best-free-blogger-templates/

http://www.mybloggerthemes.com/

http://all-free-download.com/free-website-templates/free-blog-template.html

http://www.mastemplate.com/

http://www.maskolis.com/
 

          ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင္႔  အေျခခံနည္းေသာ္လည္း အဆင္႔ျမင္႔ Website ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္သည္႔
http://www.mastemplate.com/    မွ  Template မ်ား ကို အေျခခံ၍ သင္ၾကားပါမည္။

Blog ႏွင္႔ Website ဖန္တီးျခင္း (၇)

Written By Aye Minn on Saturday, March 19, 2016 | 9:07 PM

         သင္ခန္းစာ(၇)       

                                    Post တင္ျခင္း

Post တြင္ ဓာတ္ပံု ႏွင္႔ ဗြီဒီယို ထည္႔သြင္းျခင္း


Post တြင္ ဓာတ္ပံုႏွင္႔ဗြီဒီယို ထည္႔သြင္းရန္ နည္းလမ္း ၂ သြယ္႐ွိသည္။
(1) Upload တင္ ျခင္း ႏွင္႔ (2) Html code ျဖင္႔ ထည္႔သြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

(1)Upload တင္ ျခင္း

 Post တြင္ စာသားမ်ားတင္နည္း၊ဓာတ္ပံုႏွင္႔ဗြီဒီယိုတို႔ကို Upload တင္ ျခင္း ႏွင္႔ ပတ္သက္၍
သင္ခန္းစာ(၁)တြင္အေသးစိတ္႐ွင္းျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သင္ခန္းစာ(၁) ကိုဤေနရာတြင္ျပန္ၾကည္႔ပါ။>>http://ayemindawei.blogspot.com/2016/03/blog-website.html

(2) Html code ျဖင္႔ ထည္႔သြင္းျခင္း

 - တခါခါ အင္တာနက္လိုင္းအလြန္ေႏွးေသာအခါ ဓာတ္ပံု ႏွင္႔ ဗြီဒီယို ကို Upload တင္၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မိမိအေနျဖင္႔အေရးတႀကီးေဖာ္ျပဖို႔လိုအပ္လွ်င္ တိုက္႐ုိက္ေကာ္ပီယူ၍
ခရက္ဒစ္ေပးကာ ေဖာ္ျပလိုက္ရသည္႔အေျခအေနမ်ား႐ွိတတ္သည္။
ဓာတ္ပံုမ်ားကို Copy ယူ၍ မိမိထည္႔လိုသည္႔ေနရာတြင္ Paste လုပ္လိုက္ယံုသာျဖစ္သည္။
ဤနည္းသည္ မိမိBlogေပၚတြင္ျပန္ၾကည္႔သည္႔အခါ ဓာတ္ပံုအ႐ြယ္အစားမွာ အလြန္ေသးငယ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္ႀကီးလြန္းေနျခင္းစေသာ  အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင္ႀကံဳရတတ္သည္။
 Video မ်ားကိုမူ Copy>>Paste လုပ္၍မရပါ ။ သို႔႔အတြက္ ဓာတ္ပံု ႏွင္႔ ဗြီဒီယို ကို Html code ျဖင္႔ ထည္႔သြင္းျခင္း နည္းျဖင္႔သာသင္ၾကားျပသေပးပါမည္။
ကဲ..စၾကရေအာင္..

(i)ဓာတ္ပံုကို Html code ျဖင္႔ ထည္႔သြင္းျခင္း

တျခား blog သို႔မဟုတ္ Website မွ မိမိထည္႔သြင္းလိုသည္႔ ဓာတ္ပံု၏ Direct Link ကို ယူပါ ။
ဥပမာအေနျဖင္႔ Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ဓာတ္ပံု ၏ Direct Link ယူပံုကိုျပပါမည္။
- မိမိလိုအပ္သည္႔ ဓာတ္ပံုကို ကလစ္ပါ ။


 ဓာတ္ပံုေပၚတြင္ “ဘယ္ကလစ္”ကို ႏွိပ္၍ Copy Image Location
   ကို ႏွိပ္မည္။

ၿပီးလွ်င္ Notepad ေပၚတြင္ ေကာ္ပီလုပ္(Ctrl+V) ။ ၿပီးလွ်င္ေအာက္ပါပံုစံအတိုင္း Html codeကိုေရးပါမည္။

<img src="Link of image" width="No" border="0" ><br>

မွတ္ခ်က္ - အျပာေရာင္စာလံုးေနရာတြင္သာေျပာင္းလဲမႈ႐ွိသည္။က်န္စာလံုးႏွင္႔သေကၤတ တို႔မွာပံုေသျဖစ္သည္။ 

ဓာတ္ပံုမွကူးယူလာေသာ Link မွာ “https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-ash2/v/t1.0-9/1794816_903886283008461_8577648375865115028_n.jpg?oh=
e0169b8691ea6afa4b8133f3789fc771&oe=5790935F” ျဖစ္ပါသည္။
 ၎Link ကို အထက္က Code ပံုစံမွ  Link of image ေနရာတြင္အစားထိုးမည္။ No ေနရာတြင္ 550 ကိုအစားမည္။ ဒီလိုပါ။
 <img src="https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/hphotos-ash2/v/t1.0-9/1794816_903886283008461_8577648375865115028_n.jpg?oh=
e0169b8691ea6afa4b8133f3789fc771&oe=5790935F"width="550"><br>

 Notepad ေပၚတြင္ေရးထားေသာပံုစံကိုၾကည္႔ပါ။
 
Notepad ေပၚတြင္ code ေရးၿပီးေသာအခါ  Select (Ctrl+A) လုပ္ၿပီး Copy(Ctrl+C) ယူပါမည္။
ၿပီးလွ်င္ Post တင္မည္႔ New post သို႔ျပန္သြားမည္။ ဦး စြာ HTML Tag ကို
   HTML    ကလစ္(ႏွိပ္ပါ) ။ ၿပီးမွ Notepad ေပၚမွ Copy ယူလာေသာ code ကို Paste (Ctrl+V) လုပ္ပါမည္။


         ၿပီးလွ်င္    Compose      ကို ႏွိပ္ၿပီး မိမိထည္႔သြင္းထားေသာပံုကိုျပန္ၾကည္႔မည္။
ဒီလိုေလးေပၚလာပါမည္။
ဓာတ္ပံု အ႐ြယ္အစားကိုမႀကိဳက္ေသးလွ်င္ ၎မိမိထည္႔လိုက္ေသာ ဓာတ္ပံုေပၚတြင္ ကလစ္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ ။အျပာေရာင္စာတန္းေလး ဒီလိုေပၚလာပါမယ္။
မိမိလိုခ်င္တဲ႔အ႐ြယ္အစား Small - Medium - Large -  X-Large - Original size တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
အားလံုးၿပီးၿပိဆိုမွ    Publish   ကိုႏွိပ္မည္။
ဤတြင္ Html code ျဖင္႔ ဓာတ္ပံုထည္႔သြင္းနည္းၿပီးပါၿပီ။

(ii)  Video ကို Html code ျဖင္႔ ထည္႔သြင္းျခင္း
     
   Video ကို Copy>>Paste လုပ္၍မရပါ။ Embed code ျဖင္႔သာ ထည္႔ သြင္းရပါသည္။
 You Tube  မွ video file တစ္ခုကို ထည္႔သြင္႔ျပပါမည္။
  Video ယူရန္ https://www.youtube.com/  သို႔၀င္ပါမည္။
မိမိထည္႔သြင္းလိုသည္႔ ဗီြဒီယိုကိုဖြင္႔ပါ ။

Share ကိုႏွိပ္ပါ ။
Embed ကို ႏွိပ္လိုက္ေသာအခါ ေအာက္ပါအတိုင္း Embed code ေပၚလာပါမည္။

၎ code ကို Copy(Ctrl+C) ယူပါမည္။
ၿပီးလွ်င္ Post တင္မည္႔ New post သို႔ျပန္သြားမည္။ ဦး စြာ HTML Tag ကို
   HTML    ကလစ္(ႏွိပ္ပါ) ။ ၿပီးမွ Copy ယူလာေသာ code ကို Paste (Ctrl+V) လုပ္ပါမည္။

ၿပီးလွ်င္    Compose      ကို ႏွိပ္ၿပီး မိမိထည္႔သြင္းထားေသာvideo ကိုျပန္ၾကည္႔မည္။
ဒီလိုေလးေပၚလာပါမည္။
 အ႐ြယ္အစားကို မူ width ႏွင္႔ height တို႔တြင္ျပင္ယူႏိုင္သည္။ မူရင္း Embed code မွ
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xgsfvC3iuik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
အက်ယ္ width ကို width="400" width="450" width="500" width="600" စသည္ျဖင္႔ျပင္ဆင္ႏိုင္သလို  ႔ height ကိုလည္းျပင္ႏိုင္ပါသည္။

အားလံုးၿပီးၿပိဆိုမွ    Publish   ကိုႏွိပ္မည္။
ဤတြင္ Html code ျဖင္႔ Video ထည္႔သြင္းနည္းၿပီးပါၿပီ။

*မိမိကိုယ္တိုင္ Html code မ်ားကို ေရးတတ္ေအာင္ ေလ႔လာမည္ဆိုပါက
ဒီေနရာမွာ ၀င္ဖတ္ပါ >>http://ayemindawei.blogspot.com/search/label/HTML%20%26%20CSS>>

***ဤတြင္ အေျခခံ Blog တည္ေဆာက္ ေရးသားျခင္းၿပီးဆံုးပါၿပီ ။
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ။က်န္းမာ ခ်မ္းသာ လန္းျဖာ ၾကပါေစ။****

                            လြင္႔ေမာင္ေမာင္(ထား၀ယ္)
                            20- 3- 2016  2:50 PM

Blog ႏွင္႔ Website ဖန္တီးျခင္း (၆)

Written By Aye Minn on Friday, March 18, 2016 | 10:34 AM

         သင္ခန္းစာ(၆)       


Blog ကိုတန္ဆာဆင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) Sidebar တြင္ widgets ႏွင္႔ Gadget မ်ားထည္႔သြင္းျခင္း
==================================================
Blog တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ၿပီး လွ်င္ မိမိBlog တြင္ ျပကၡဒိန္၊နာရီ၊ႏိုင္ငံတကာေငြေစ်း၊ေ႐ႊေစ်း၊မိုးေလ၀သ
မိမိႏွစ္သက္ေသာ တျခားေသာwebsite , blog တို႔ကို Link ေပးျခင္း ၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားထည္႔သြင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္
ဤသင္ခန္းစာကိုတင္ဆက္ပါသည္။
 သင္ခန္းစာ(၅) ႏွင္႔လုပ္ေဆာင္ပံုျခင္းတူၿပီးထည္႔သြင္းမည္႔ေနရာသာ ျခားနားသျဖင္႔  သင္ခန္းစာ(၅)ကို ေလ႔က်င္႔ၿပီးသူမ်ားအတြက္အခက္ခဲ႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။ ကဲစၾကရေအာင္။

(၁) Sidebar တြင္ Gadget မ်ားထည္႔သြင္းျခင္း

      ပထမဦးစြာအရင္သင္ခန္းစာမ်ားကကဲ႔သို႕ Blogger Deshboard >> Layout သို႔၀င္ပါ။

ပံု(၁)


မိမိယူထားေသာ Template ႏွင္႔ sidebar အေရအတြက္အတိုင္း ေပၚပါမည္။ ပံုတြင္ ယူထားေသာ
Template က ေကာ္လံ ၃ခု ႏွင္႔ sidebar ကို ဘယ္/ညာခ်ထားျခင္းေၾကာင္႔  sidebar၂ခုကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ယခု ညာဖက္ sidebar သို႔ Gadget ထည္႔သြင္းျခင္းကိုျပပါမည္။
ပံု(၂)Layout ၏ ညာဖက္မွာၾကည္႔ပါ
Add a Gadget ကို ကလစ္ပါ။ေအာက္ပံုအတိုင္းေပၚလာမည္။
ပံု(၃)
မိမိထည္႔သြင္းမည္ Gadget ၏ ညာဘက္  +  ကို ႏွိပ္ပါ။

HTML/Java Script မွလြဲ၍ က်န္Gadget မ်ားသည္ Blogger မွေပးေသာ Ready made မ်ားျဖစ္သျဖင္႔
မိမိဖာသာတစ္ခုၿပီးတစ္ခုထည္႔သြင္းၾကည္႕ၿပီး မလိုလွ်င္ျပန္ျဖဳတ္ပါ။
ျပန္ျဖဳတ္မည္ဆိုလွ်င္ Edit >> Remove လုပ္ပါ။

 (၂) HTML/Java Script မွ widgets မ်ားထည္႔သြင္းျခင္း

 - Layout ႐ွိ Sidebar မွ Add a Gadget ကို ကလစ္လွ်င္ ပံု(၃)အတိုင္းေပၚလာမည္။
 - ပံု(၃)တြင္HTML/Java Script ေပါင္းထည္႔ရန္  ကို ႏွိပ္ပါ။ေအာက္ပါအတိုင္းေပၚလာမည္။
  ၎ box ၏ Title ေနရာတြင္ မိမိထည္႔သြင္းမည္႔ Code ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ေခါင္းစဥ္တပ္မည္။
  မည္သည္႔အရာမွမေရးဘဲ ဒီအတိုင္းblank ထားလွ်င္လည္းရ၏။
 - Contant အကြက္ထဲတြင္  Code မ်ားကိုထည္႔သြင္းပါမည္။ ၿပီးလွ်င္     Save     မည္ ။
   View Blog ကိုကလစ္ၿပီးမိမိထည္႔သြင္းထားေသာ widget ကိုျပန္ၾကည္႔မည္။

ပံု (၄)
 ဥပမာ -အေနျဖင္႕ နာရီ (Clock widget) ကိုထည္႔သြင္းျပပါမည္။
  Clock widget ၏ Html code ကိုယူရန္ http://100widgets.com/best_widget_en.html  သို႔၀င္ပါမည္။ မိမိႏွစ္သက္ရာ နာရီ ၊ ျပကၡဒိန္ပံုစံကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ က်ေနာ္ကေတာ႔ နာရီ + ျပကၡဒိန္
 တြဲေနတဲ႔ပံုစံကိုယူလိုက္ပါတယ္။
မိမိေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ႔ ပံုစံမွ   Get code    ကို ႏွိပ္ၿပီး Embed code ကိုယူပါမယ္။

 Embed code ကို Copy ယူၿပီး ပံု (၄) မွ Contant အကြက္ထဲသို႔ ကူးယူ(Paste)ပါမယ္။ေအာက္တြင္ၾကည္႔ပါ။ Title ကြက္တြင္ “ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္” ဟုေရးသြင္းလိုက္ပါသည္။


ၿပီးလွ်င္     Save     မည္ ။
   View Blog ကိုကလစ္ၿပီးမိမိထည္႔သြင္းထားေသာ widget ကိုျပန္ၾကည္႔မည္။ဤသို႔ေပၚလာပါမည္။

 Widget မ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ရႏိုင္ပါသည္။

http://100widgets.com
http://localtimes.info/
http://widgetscode.com/
http://widgetscode.com/calendar-clock-widgets
https://www.theedublogger.com/2015/04/01/widgets/

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Blog ႏွင္႔ Website ဖန္တီးျခင္း (၅)

Written By Aye Minn on Friday, March 11, 2016 | 9:46 PM

         သင္ခန္းစာ(၅)        


Blogger Dashboard မွ Layout  ကိုျပဳ ျပင္ျခင္း

- Layout မွ Cross-Column မ်ားမွာ  Gadget မ်ားထည္႔သြင္းျခင္းကိုျပပါမည္။

 အခုBlog ပံုစံအရ Cross-Column မွာ Label gadget ကိုထည္႔သြင္းၿပီး။ Cross-Column 2 မွာ
Page gadget ကိုထည္႔သြင္းပါမည္။

ဒါေၾကာင္႔ Post တင္တိုင္း တူရာတူရာအေၾကာင္းအရာေတြကို  Label တပ္ဖို႔မေမ႔ရန္အထူးသတိထားပါ။
ပံုပါအတိုင္း Cross-Column ေအာက္က Add a Gadget  ကိုကလစ္ပါ။
Add a Gadget  ကေအာက္ပါအတိုင္းေပၚလာမယ္။

နံေဘးက Scole ကိုေအာက္ဆြဲခ်ၿပီးၾကည္႔။ ေအာက္ကအတိုင္း Labels  ကိုထည္႔ဖို႔  ကိုကလစ္ပါ။
            


ထိုအခါ ေပၚလာေသာConfingure Labels Box တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းအမွတ္အသားျပဳၿပီး
   Save        ပါမည္။                   
ၿပီးရင္ အေပၚဘက္က        Save arrangement      ကိုကလစ္ ။ ၿပီးရင္ View Blog ကို ႏွိပ္ၿပီးျပန္ၾကည္႔။
ဒီလိုေပၚလာမည္။
ျမားျပထားေသာေနရာကိုၾကည္႔ပါ ။ “ကဗ်ာ” ဆိုေသာ Label ကိုေတြ႔ရမည္။ မိမိတင္ထားတဲ႔ Labelအေရအတြက္တိုင္း Menu Bar ပံုစံျဖင္႔ေပၚပါတယ္။
အထက္ပါနည္းအတိုင္း Cross-Column 2 မွာ Pages gadget ကိုထည္႔သြင္းမည္။
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။
Total Pageviews

 
Support : Copyright © 2013. ဦးေအးမင္း - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Tum hi ho lyrics | How to get rid of hiccups

Proudly powered by Blogger